Tác giả Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên

Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Thế Giới Là Lời Nói Dối Của Người

C 8