Thông tin truyện

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới

Nguồn:

Trạng thái:

Trọn bộ - FULL
Lư Sơn Thăng Long Bá cùng Tiên Thiên Đồng Tử Công đến tột cùng ai mạnh ai yếu, Thiên Đao Cửu Vấn cùng Tử Lôi Cửu Kích đến tột cùng ai càng cương mãnh, Bất Tử Ấn Pháp cùng Quỳ Hoa Bảo Điển đến tột cùng ai vì đệ nhất

Hết thảy đều ở « Quần Lâm ba ngàn thế giới »!

Danh sách chương